Způsob práce

Základní grafické objekty
Práce v systému spočívá v kreslení a editování grafických objektů. Všechny objekty jsou vektorové. Kreslení tedy spočívá v zadání zlomových bodů čáry, vrcholů obdélníka, umístění textu a podobně.
Hierarchická skladba objektů
Systém má hierarchickou strukturu - složitější objekty (například schematické značky) tedy vzniknou kreslením objektů jednoduchých.
Tažení objektu
Objekty lze kdykoliv posouvat, otáčet, zrcadlit, kopírovat, táhnout (posouvat s ohledem na vzájemné geometrické vazby) a to jednotlivě nebo ve skupinách.
Pavouk mezi rozmístěnými paticemi
Mezi jednotlivými objekty vznikají vazby reprezentující jejich elektrické propojení. Tyto vazby jsou kontrolními funkcemi a během práce automaticky kontrolovány a případné neshody s platnými pravidly jsou hlášeny a místa vzniku chyb označena.
Menu nastavení pohledů
Objekty se podle svých typů kreslí na vrstvy, jejichž nastavení a zobrazování lze podle okamžité potřeby měnit. Typická nastavení vrstev se ukádají jako uživatelské pohledy.
Jedna z nižších úrovní kreslení - obrysy objektů
Nezávisle na nastavení vrstev lze pro celý návrh volit způsob vykreslování objektů (od orientačního vykreslení po podrobné).
Menu práce se soubory návrhu
Celý návrh (použité značky, patice, schéma, spojový obrazec, všechna nastavení) je obsažen v jednom souboru, který lze přenášet bez problémů mezi různými pracovišti.
Menu volby pracovních jednotek
Schémata i spojové obrazce lze vytvářet v různých jednotkách (mm, cm, m, inch, mils). Pro zobrazování souřadnic lze volit rozlišení (až na 6 desetinných míst). Při změně jednotek a rozlišení dochází automaticky k přepočtu všech objektů a tabulek, takže změnou nastavení se nezmění fyzické rozměry objektů.
Menu editace pájecího bodu
Některé objekty jsou definovány pomocí konfiguračních tabulek (šířky vodičů, pájecí plošky, pájecí body). Opravíme-li položku v tabulce, změní se tím automaticky i všechny umístěné objekty odkazující se na změněnou položku.
Rozpiska součástek
Textové výstupy (poznámky, rozpisky, nápověda) lze prohlížet na obrazovce, ukládat do souboru, tisknout na tiskárně. Přitom lze pro ukládání volit různá kódování češtiny (KEYBCS2, LATIN2, CP1250, ASCII).
Tisk rozpisky součástek
Textové výstupy ze systému lze tisknout na tiskárně v podobě tabulky. Při tisku tabulky je k dispozici náhled, kde lze volit tiskárnu, její vlastnosti, typ a velikost písma, rozměry tabulky a šířky jejích sloupců.
Měření vzdálenosti
Při práci lze používat pomocný kurzor a měřící kurzor pro pravoúhlé či šikmé měření v různých jednotkách, nebo pro práci v relativních souřadnicích.
Import - výběr
Import - náhled
Při importu značek/patic z jiných návrhů nebo z knihoven do návrhu pracovního jsou importované značky vykreslovány v náhledu, takže uživatel ví, zda pro import vybírá to, co skutečně chce. Importovat lze i celá schémata/spojové obrazce.
Výběr otevíraného schématu v návrhu
Náhled na otevírané schéma
V jednom návrhu lze zpracovávat více schémat a spojových obrazců. Celé zařízení tak může být popsáno jediným datovým souborem, který obsahuje všechny vazby mezi schématy a jejich spojovými obrazci a všechny informace o konfiguraci postprocesorových programů.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 15.9.2001