Licenční podmínky

Zde jsou uvedeny licenční podmínky, se kterými musíte souhlasit, pokud chcete používat software LSD2000.


Licenční ujednání

mezi

autory českého návrhového systému LSD2000 (dále jen autoři)

a uživatelem softwarového produktu (dále jen uživatel).

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu LSD2000 včetně dokumentace a včetně autory dodávaných datových struktur (dále jen SOFTWARE) a to nezávisle na typu distribučního média. Podle této smlouvy získáváte právo užívat SOFTWARE po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. POZOR! Počítačové programy, na něž se tato smlouva vztahuje, jsou autorskými díly chráněnými ustanoveními autorského zákona.

Oprávnění, která touto smlouvou získáváte:

a) Provozovat SOFTWARE tak dlouho, dokud budete respektovat podmínky této smlouvy.

b) Provozovat SOFTWARE na jednom počítači nebo pracovní stanici pro jednu osobu, není-li určeno jinak zvláštním ujednáním mezi autory a uživatelem. Toto ujednání, je-li uzavřeno, se stává nedílnou součástí této smlouvy.

c) Pořídit si rozmnoženiny SOFTWARE je dovoleno, potřebuje-li je uživatel k provozu SOFTWARE na počítači podle bodu b) uvedeného výše za účelem vykonávání funkcí programu a dále pro archivní účely, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena, zničena nebo jinak znehodnocena.

Jednání, které je zejména zakázáno:

a) Instalovat a/nebo provozovat SOFTWARE na více počítačů současně, než je dovoleno v této smlouvě.

b) Pořizovat rozmnoženiny SOFTWARE s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a dále jej šířit. V případě pořízení jakýchkoliv dalších rozmnoženin SOFTWARE, vyjma případů uvedených v této smlouvě, uživatel bere na vědomí, že porušuje autorská práva autorů, pokud neprokáže, že takovéto další rozmnoženiny používá výhradně pro své osobní potřeby za výše uvedených podmínek.

c) Jakýmkoliv způsobem SOFTWARE analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru, nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního SOFTWARE a jakkoliv zasahovat do vnitřní struktury SOFTWARE s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a/nebo povolených zákonem.

d) Půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se SOFTWARE.

Odpovědnost výrobce

Autoři poskytují 3 měsíční záruku na provoz SOFTWARE v souladu s uživatelskou dokumentací. Odpovědnosti za vady se autoři mohou zbavit bezplatným zasláním opravené verze uživateli. Autoři neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním SOFTWARE v rozporu s podmínkami uvedenými v uživatelské dokumentaci. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání SOFTWARE je případná odpovědnost autorů za tuto škodu výslovně podmíněná jeho zaviněním a případná výše náhrady škody v žádném případě nepřesáhne smluvní pokutu ve výši ceny SOFTWARE.

Doba platnosti smlouvy

Smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy uživatel obdrží od výrobce distribuční médium obsahující SOFTWARE.

Smlouva zůstává v platnosti, pokud uživatel neporuší smluvní podmínky. Platnosti smlouva pozbývá automaticky, aniž by autoři museli smlouvu vypovědět, okamžikem, kdy uživatel učiní cokoliv v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Tato smlouva rovněž pozbývá platnosti okamžikem, kdy po dodání nové verze SOFTWARE vstoupí v platnost licenční ujednání na tuto novou verzi SOFTWARE mezi uživatelem a autory. V okamžiku, kdy skončí platnost této smlouvy, je uživatel povinen přestat SOFTWARE dále jakkoliv používat.


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 25.9.2001