<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=BLACK>Editor schémat - vytváření schematických značek</FONT></H1>
Grafická podoba schematické značky
Podoba schematické značky se vytvoří z jednoduchých grafických objektů (čára, kružnice, oblouk, obdélník, polygon, text, ...).
Přípojná místa - horké body značky
Přípojná místa značky tvoří speciální objekty - horké body, které spolu nesou číslo vývodu a jeho název.
Umisťování názvu součástky
Popis značky tvoří její reference, název, hodnota, patice a model. Podle těchto popisů se pak například kontroluje schéma, volí vhodná patice při návrhu spojů.
Práce s aliasy značky
Každá značka může mít několik „aliasů“ - různých grafických podob. Toho lze využít pro možnost volby podoby značky podle různých norem. Dva různé aliasy značky mohou také reprezentovat například značku operačního zesilovače s a bez vyvedených napájecích vývodů nebo zvlášť cívku a zvlášť kontakty relé.
Nastavování skupin značky
Každý alias značky může mít několik skupin - příkladem je integrovaný obvod obsahující čtyři identická hradla.
Vytvoření skrytého napájení součástky
Pro značku lze definovat i „skryté napájení“ - vývody součástky, které nejsou na schématu kresleny avšak při návrhu plošných spojů se propojují.
Součástka s vyvedeným skrytým napájením
Skryté napájení lze vyvést ze značky do schématu pomocí „společného vývodu“. To je bod, kam lze připojit vodič a který je zároveň připojen ke skrytému napájení značky.
Dva operační zesilovače v jednom pouzdře s různými značkami
Kombinací aliasů, skupin, skrytého napájení a společných vývodů lze nakreslit libovolně rozdělené značky, které mají jednu fyzickou realizaci na desce plošných spojů. Například lze rozdělit relé se čtyřmi kontakty na cívku, dva jednoduché a jeden dvojitý kontakt přičemž jejich umístění do jednoho pouzdra zajistí jejich identická reference. Jiným příkladem je kreslení osmibitového registru jako dva čtyřbitové, přičemž hodinový vstup je kreslen pouze u jedné poloviny registru. Jedna polovina operačního zesilovače může být vyvedeným napájením.
Výsledek kontroly neúplné značky
Každou schematickou značku lze kontrolní funkcí prověřit, zda je v pořádku. To je vhodné zejména u značek s větším počtem aliasů a skupin.
Schéma před opravou značky Schéma po opravě značky
Opravíme-li značku, která je již použita v návrhu, promítne se tato změna do všech již umístěných značek ve schématu.

© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998